Pogoda: Temperatura 5°C
Wybierz język:

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie prowadzenia szkolenia w dziedzinie BHP pracowników

Zarządzenie Nr 9 /2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia   31 stycznia 2012 roku

   
w sprawie:  prowadzenia szkolenia w dziedzinie BHP pracowników.
 
Na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285) (Dz. U. Nr 180,poz. 1860) z dnia 27 lipca 2004r. zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady szkolenia w dziedzinie bhp w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.
§ 2
 
Do prowadzenia instruktażu stanowiskowego wyznaczam osoby:
Dyrektor:
Beata Jurak
 
Kierujący pracownikami:
Aneta Szpytma
Małgorzata Konkiel
Teresa Kisiel
Mariola Krystkiewicz
Wioletta Szymków
Małgorzata Pleszkun
Bożena Bogdanowicz
§ 3
 
Określam stanowiska, na których pracownicy powinni być objęci instruktażem stanowiskowym:
  1. kierujący pracownikami
  2. administracyjno-biurowe
  3. stanowiska robotnicze.
 
§ 4
 
Instruktaż stanowiskowy jest przeznaczony dla pracowników nowozatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych,   których   charakter pracy będzie wiązał się bezpośrednio z narażeniem za zagrożenia zawodowe, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
 
 
§ 5
 
Każdy instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się egzaminem z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
§ 6
 
Osoba prowadząca instruktaż, po jego zakończeniu, jest obowiązana wypełnić zaświadczenie (wg ustalonego wzoru) i przekazać je do akt osobowych pracownika.
 
§ 7
Szkolenie okresowe odbywają:
1)          pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami,
2)          pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
3)          pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w § 3 zarządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 8
 
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 7 pkt 1   powinno być przeprowadzane w formie instruktażu   lub kursu samokształceniowego nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 7 pkt 3  powinno być przeprowadzane w formie instruktażu  lub kursu samokształceniowego nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 7 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 7 pkt 2 i 3 w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie organizowane i prowadzone jest przez pracodawcę na podstawie przepisów o systemie oświaty.
§ 9
 
  1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy
  2. Instruktaż ogólny prowadzi osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 10
 
Szkolenia w dziedzinie bhp w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przeprowadzane są wg szczegółowych programów szkoleń, stanowiących załącznik nr 1.
§ 11
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 12
 
Traci moc zarządzenie Nr 4a/2009/BHP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.01.2009r. w sprawie prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp pracowników.